BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Budynek użytkowy przeznaczony do zbycia na rzecz dzierżawcy

 stanowiący własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Mickiewicza,
2. Numer ewidencyjny działki: 181/7
3. Powierzchnia działki: 42 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00013522/3
5. Opis nieruchomości: budynek użytkowy (garaż) o powierzchni użytkowej 34,70 m2.
Budynek użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
6. Cena budynku wraz z działką – 12 376 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą
Nr XLIV/466/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych oraz komunalnych budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1210) została przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy.
8. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe w brzmieniu jak niżej:
odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1335,78 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) i ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu polegająca na:
- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń przyłącza ciepłowniczego; całkowita powierzchnia zajęcia wyniesie 29,00 m2 (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych),
 - prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń przyłącza ciepłowniczego, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
9. Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na obszarze oznaczonym symbolem S/UH – hurtownie, zakłady usługowe i rzemieślnicze. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 9 kwi 2018 08:01
Data opublikowania: poniedziałek, 9 kwi 2018 10:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2018 08:10
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 863 razy