BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.8.2018.EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 16.04.2018 r. na wniosek

 

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Michała Barzowskiego

Al. Niepodległości 838/5

81-810 Sopot

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 8/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca, instalacja radiokomunikacyjna składająca się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży, na działce o nr geodezyjnym 54/4, położonej w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pogobie Tylne, gmina Pisz.

 

Data powstania: wtorek, 17 kwi 2018 08:21
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 10:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2018 10:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1101 razy