BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 60/11 położonej w obrębie geodezyjnym Kocioł Duży.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 18 kwi 2018 11:16
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2018 15:51
Data przejścia do archiwum: środa, 2 maj 2018 08:42
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 630 razy