BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Stare Guty,
Numer działki –  26/100 części w działce nr 118,
Powierzchnia nieruchomości – 2000 m2,
Numer KW – OL1P/00005938/3,
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości wynoszący 26/100.
Cena udziału wynoszącego 26/100 w nieruchomości – 26 918 zł.

1. Udział w nieruchomości objęty niniejszym wykazem stanowi własność  Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/467/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz, został przeznaczony do sprzedaży.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
3. W dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości wpisana jest hipoteka przymusowa w wysokości 28 547,93 zł
4. Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do współwłaścicieli
    nieruchomości oznaczonej nr działki 118.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
6. Nabywca uiści cenę sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 1MR - zabudowa zagrodowa.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie udziału w  nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r.

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 10:08
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 11:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2018 09:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1053 razy