BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.29.2017.EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 24.04.2018 r. na wniosek

 

Emitel Sp. z o.o.

ul. F. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Andrzeja Dzięgo

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 29/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na części działki o nr geodezyjnym 136/5 /w granicach oznaczonych literami ABC na załączniku graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ położonej w obrębie Pisz 2, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

Data powstania: środa, 25 kwi 2018 12:29
Data opublikowania: środa, 25 kwi 2018 14:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 maj 2018 13:14
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 881 razy