BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb Turośl, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
- Numery działek – 54/1, 54/2, 54/3 i 55/3,
- Powierzchnia nieruchomości – 14 243 m2,
- Numery KW – OL1P/00013680/8 dla dz. nr 55/3 oraz OL1P/00007305/1 dla dz. nr 54/1, 54/2 i 54/3,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 712 zł.
- Wadium – 100 zł.
- Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia  28 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren hurtowni nawozów, materiałów budowlanych, skupu złomu. Dopuszczalne lokowanie wszelkiej działalności gospodarczej pod warunkiem utrzymania strefy uciążliwości poza zabudową mieszkaniową. Przedmiotowy teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 24 maja 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

Data powstania: wtorek, 8 maj 2018 10:24
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2018 11:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2018 15:09
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 806 razy