BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.05.2018 r. wpłynął wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

ELEKTRO-TECH PROJEKT

Ryszard Fabrykowski

ul. Makowa 9, Wilkasy

11-500 Giżycko                              

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV YAKXS 4x120 o długości ok. 250 m oraz złącza kablowo - pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 27, 26, 32/1, 3, 33/9, 33/8, 31 położonych w obrębie Jagodne, gmina Pisz.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 09.05.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Jagodne. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 09.05.2018 r.

Data powstania: środa, 9 maj 2018 12:09
Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 cze 2018 10:18
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1321 razy