BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
Pisz , dnia 01-12-2004 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Obręb Borki , wieś Kałęczyn ,gmina Pisz.
Numer działki - 10/1
Powierzchnia działki - 9.600 m2
Numer KW - 13690
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej

Cena nieruchomości - 55.000 ,-zł. + 22% VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/305/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29.09.2004r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .
6.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 02 grudnia 2004r. do 23 grudnia 2004r.
Data powstania: środa, 1 gru 2004 11:03
Data opublikowania: środa, 1 gru 2004 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 gru 2004 08:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1692 razy