BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.9.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./  zawiadamiam, że w dniu 15.05.2018 r. na wniosek

 

Gminy Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Krystiana Obiedzińskiego

V-ce Prezesa Firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Piłsudskiego 70A

10-450 Olsztyn 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 9/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działkach nr:

 - 18/3, 21, 22 położonych w obrębie Jeglin, gm. Pisz,

- 1/6, 2/1, 2/3, 22/2 (część działki) położonych w obrębie Kwik, gm. Pisz,

- 192, 195, 196/4, 197 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz,

- 50 (część działki) położonej w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz,

realizowanej w ramach zamierzenia p.t. Opracowanie dokumentacji dla projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” Zadanie 1 – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa dla etapu II MPR – tzw. Południowo – wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane – Nida, przebiegający przez miejscowości: Cierzpięty – Okartowo - Kwik - Pisz - Wiartel – Karwica – Krzyże - Ruciane-Nida - Iznota.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach: Jeglin, Kwik, Imionek, Szczechy Wielkie.

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 11:50
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 16:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2018 08:51
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1222 razy