BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Wojska Polskiego.
2. Numer ewidencyjny działki: 399/11.
3. Powierzchnia działki: 32 m2.
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00012303/5.
5. Opis nieruchomości: budynek użytkowy (garaż) o powierzchni użytkowej 23,05 m2.
Budynek użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.
6. Cena budynku wraz z działką – 7 564 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery zł).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą
Nr XLIV/466/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych oraz komunalnych budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1210) została przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
9. Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 7 czerwca 2018 r.

Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 07:43
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 09:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2018 09:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 678 razy