BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.
Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
Numery działek –  315/5, 316/3, 317/5
Powierzchnia nieruchomości – 1256 m2
Numery  KW – OL1P/00013021/1 (dla dz. nr 315/5); OL1P/00013027/3 (dla dz. nr 316/3 i 317/5)
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z decyzją Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy Nr 184/10 z dnia 14.12.2010 r.
Cena wywoławcza nieruchomości –  70 000 zł +23 % podatku VAT
Wadium – 13 000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca  2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.
2. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 lutego 2018 r.
3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla  działki nr 315/5 ujawnione jest następujące ograniczone prawo rzeczowe:
Odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieokreślony obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą OL1P/00013021/1, której wykonanie ogranicza się do działek gruntu oznaczonych numerami 481/36 o obszarze 0,1574 ha i 481/38 o obszarze 0,2879 ha, położonych w Piszu przy ulicy Czerniewskiego, polegająca na:
- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń wodociągowych;
- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń wodociągowych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.    
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości tej została wydana decyzja Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy nr 184/10  z dnia 14.12.2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 czerwca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 28 maj 2018 14:38
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2018 15:09
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2018 09:56
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1087 razy