BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Pisz , dnia 01-12-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul.Matejki 1/79
2. Numer działki : 440
3. Powierzchnia działki : 886 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9996
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 79, o powierzchni użytkowej 46,54m2 ,składający się z
3 pokoi ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na IV piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Matejki 1
Do lokalu mieszkalnego nr 79 należy jedna piwnica oznaczona nr 79 o pow. 3,11m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.285,00m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 44.460,-zł. (słownie złotych :
czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.223,-zł.
(słownie złotych : dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy ).
Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
7.Cena udziału w działce : 500,-zł ( słownie złotych: pięćset )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 5,- zł. (słownie: pięć zł. ) + 22% VAT .
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 125,-zł.(słownie złotych : sto dwadzieścia
pięć ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.05.2005r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 02 grudnia 2004r.
do dnia 23 grudnia 2004r.


Data powstania: czwartek, 2 gru 2004 10:11
Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2004 10:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 gru 2004 08:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1714 razy