BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.20.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. / oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.07.2018 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 30.07.2018 r.)

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

reprezentowanej przez pełnomocnika

Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o.o.

Anna Grodkiewicz

ul. Erwina Kruka 39

10-542 Olsztyn

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy 110 mm wraz z przyłączem gazowym Pe 40 mm na działkach o nr geodezyjnych 86, 121, 135, 106, 104, 117, położonych w obrębie Pisz 1, przy ulicach: Akacjowej, Łabędziej, Chabrowej i Świętojańskiej.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.07.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 31.07.2018 r.

 

Data powstania: wtorek, 31 lip 2018 14:07
Data opublikowania: wtorek, 31 lip 2018 17:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 wrz 2018 15:28
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 875 razy