BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu.
Pisz , dnia 02-12-2004 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Łysonie ,gmina Pisz.
Numer działki - 21/7
Powierzchnia działki - 1.440 m2
Numer KW - 13683
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi
(stodoła drewniana o pow. użytkowej 102,75m2,
chlew murowany o powierzchni użytkowej 65,98,m2,
wraz z działką gruntu przeznaczoną pod zabudowę
zagrodową )


Cena nieruchomości - 6.460 ,-zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/305/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29.09.2004r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub
zagrodową.
6.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 03 grudnia 2004r. do 24 grudnia 2004r.
Data powstania: piątek, 3 gru 2004 08:11
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 08:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 gru 2004 08:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1624 razy