BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.23.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w  sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 05.09.2018 r. wpłynął wniosek  

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o.o.

Anna Grodkiewicz

ul. Erwina Kruka 39

10-542 Olsztyn

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy 110 mm wraz z przyłączem gazowym Pe 40 mm na działkach o nr geodezyjnych 1595, 1596, 1597, 1601, 1587 położonych w obrębie Pisz 1.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 06.09.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 06.09.2018 r.

Data powstania: czwartek, 6 wrz 2018 12:15
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2018 15:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 paź 2018 10:44
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 930 razy