BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2018.AK

 

 

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z ponowną prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

„Udrożnienie Kanału Śniardwy - Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku”.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, http://bip.pisz.hi.pl/, w dniu 10.09.2018 r.

 

 

 

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./, który mówi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2018 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2018 13:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 paź 2018 07:51
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 856 razy