BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm.)
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Rybacka 2/3,
2. Numer ewidencyjny działki: 414/13
3. Powierzchnia działki: 339 m2
4. Numer księgi wieczystej: 25771
5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr 3, o powierzchni użytkowej 203,88 m2, składający się z
2 sal sprzedaży, magazynu, wiatrołapu, łazienki, przymierzalni, biura, pomieszczenia socjalnego, korytarza, usytuowany na parterze w budynku położonym w Piszu przy ul. Rybackiej 2.
Budynek składa się z 2 lokali użytkowych i 2 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. budynku – 419,05 m2.
Lokal użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy (dzierżawcy), który jest najemcą (dzierżawcą) lokalu co najmniej 1 rok.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie ) - 364 732 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa zł).
Koszty wyceny wynoszą 400 zł.
7. Cena udziału 203,88/419,05 w działce nr 414/13 wynosi 29 776 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć zł.)
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą
nr XIII/260/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. lokal użytkowy został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
9.Przeniesienie prawa własności wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i koszt wyceny oraz opłatę za przeniesienie prawa własności ułamkowej części gruntu pod budynkiem należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP SA O/Pisz.
11.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.04.2005 r.
12.Nabywca poniesie koszty modernizacji elewacji lokalu na warunkach ustalonych w protokole z rokowań sprzedaży lokalu.
13.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
14.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 03.12.2004 r. do dnia
24.12.2004 r.
Data powstania: piątek, 3 gru 2004 13:19
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 gru 2004 08:19
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1658 razy