BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.136.2018.AF

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pisz, dnia 16.10.2018 r.

 

ZPN.6730.136.2018.AF

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

 

Burmistrz Pisza

 

zawiadamia, że dniu 15.10.2018 r. wydana została Decyzja Nr 136/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce nr 67/6, położonej w obrębie Łysonie, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 63, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 16.10.2018 r.

 

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 16.10.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 16 paź 2018 13:36
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2018 16:33
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lis 2018 07:56
Opublikował(a): Aneta Filipkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 760 razy