BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.18.2017.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/    zawiadamiam, że w dniu 24.10.2018 r. na wniosek firmy

 

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Annę Warżałę

ul. Leśna 34B/4

81-549 Gdynia

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 18/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca, instalacja radiokomunikacyjna  składająca się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży, na działce o nr geodezyjnym 9/2 położonej w obrębie Ciesina, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ciesina.

 

Data powstania: czwartek, 25 paź 2018 08:30
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2018 09:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 10:00
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 926 razy