BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.27.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.10.2018 r. wpłynął wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Tomasza Surowiec

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych Sn 15kV i nN 0,4 kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN i złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 23/1, 24/3, 241, 20/5, 28/3, 26/2, 26/1, 29/1, 31/11, 31/12, 31/4, 31/3, 32/1, 227, 33/1, 34/1, 38/4, 38/3, 40/1, 44/1, 45/1, 143, 141, 186/2, 186/4, 186/5, 186/3, 142, 140, 259, 258, 139, 134, 133, 132, 131, 129/1, 246, 107/2, 244, 242, 108, 106, 105, 103/1, 103/2, 102, 101, 100, 99, 98 położonych w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 24.10.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kocioł Duży. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 24.10.2018 r.

 

Data powstania: czwartek, 25 paź 2018 13:29
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2018 15:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 10:00
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 887 razy