BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.24.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/

 

zawiadamiam, że w dniu 29.10.2018 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Annę Grodkiewicz,

przedstawiciela Biura Projektów NOW-EKO Sp. z o.o.

ul. Erwina Kruka 39

10-542 Olsztyn

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 24/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy 110 mm wraz z przyłączem gazowym Pe 40 mm na działkach o nr geodezyjnych 11/28 (ul. Łowiecka), 11/14 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Jagodne.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2018 12:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 862 razy