BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Piszu przy Pl.Daszyńskiego 8/6, w drodze przetargu.
Pisz , dnia 06-12-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Pisz , Pl.Daszyńskiego nr 8/6
2. Numer działki : 414/9
3. Powierzchnia działki : 182 m2
4. Numer księgi wieczystej: 15000
5. Opis nieruchomości :lokal użytkowy nr 6, o powierzchni użytkowej 71,20m2 ,składający się z
sali sprzedaży ,magazynu , łazienki usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy Pl.Daszyńskiego nr 8 .

6.Cena nieruchomości - 176.828,-zł. (bez VAT-u)
( słownie złotych: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset
dwadzieścia osiem )

(wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem wynoszącym 71,20/343,40 w działce gruntu oznaczonej
nr 414/9 o pow. 182m2 w wysokości 7.171,-zł. )

______________________________________________________________________________________
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXIX/336/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. została przeznaczona do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
8. Sprzedaż lokalu użytkowego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu
nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
9. Po ustaleniu ceny sprzedaży w drodze przetargu , od wartości pierwszej opłaty z tytułu nabycia
udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z nabyciem prawa własności lokalu
zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22%.
10.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu , po sporządzeniu protokołu z przetargu.
11.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
12.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
13. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcją
usługową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
14.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
15.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 07 grudnia 2004r.
do dnia 28 grudnia 2004r.


Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2004 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2004 14:28
Data przejścia do archiwum: środa, 29 gru 2004 09:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1592 razy