BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).


Położenie nieruchomości -Pisz, ul. Wąglicka,
Numer KW – 13026,
Opis nieruchomości – działki gruntu niezabudowane przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nr działki 148/26 o powierzchni 70 m2 – cena - 1 090 zł oraz 22% podatku VAT,
Nr działki 148/27 o powierzchni 266 m2 – cena - 4 150 zł oraz 22% podatku VAT,
Nr działki 148/28 o powierzchni 288 m2 – cena – 4 490 zł oraz 22% podatku VAT,
Nr działki 148/29 o powierzchni 288 m2 – cena – 4 490 zł oraz 22% podatku VAT,
Nr działki 148/30 o powierzchni 364 m2 – cena – 5 680 zł oraz 22% podatku VAT,
Nr działki 148/31 o powierzchni 364 m2 – cena – 5 680 zł oraz 22% podatku VAT,
Nr działki 148/32 o powierzchni 421 m2 – cena – 6 570 zł oraz 22% podatku VAT,

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/288/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2004 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działek przyległych.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
4. Nabywcy poniosą koszt wykonania dokumentacji, niezbędnej do sprzedaży powyższych nieruchomości (dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości) w kwocie po 311 zł.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
6.W/w nieruchomość według ustaleń studium leżą na terenie przeznaczonym na zabudowę jednorodzinną, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
7.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
10.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 grudnia 2004r do 28 grudnia 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2004 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2004 14:28
Data przejścia do archiwum: środa, 29 gru 2004 09:03
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1601 razy