BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.33.2018.TP

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/ zawiadamiam, że w dniu 06.12.2018 r. wpłynęło pismo Pana Tomasza Surowiec, przedstawiciela TARE Sp z o.o., ul. Składowa 12lok. 211, 15-399 Białystok, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, dotyczące zmiany wniosku złożonego dnia 14.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz słupa energetycznego na działce o nr geodezyjnym 81/4 oraz na części działki o nr geodezyjnym 228/1 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz, poprzez budowę dodatkowo linii napowietrznej nN 0,4 kV, przesunięcie projektowanego słupa energetycznego na działce nr 81/4 w obręb działki gminnej nr 228/1 oraz dodanie do przebiegu planowanej inwestycji działek o nr geodezyjnych: 81/3, 81/1, 109, 215 położonych w obrębie Łupki, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 07.12.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 07.12.2018 r.

Data powstania: piątek, 7 gru 2018 13:31
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2018 16:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sty 2019 11:50
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 925 razy