BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.4.2018.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 06.12.2018 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r. poz. 2081/, oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/41 i 23/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz”.

Data powstania: wtorek, 11 gru 2018 09:31
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2018 17:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2018 08:35
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1009 razy