BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
Nr działki - dz. nr 298/10 o pow. 26 m2
Opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
Nr KW - OL1P/00013025/9,
Cena nieruchomości - 3 480 zł oraz 23 % podatku VAT.


1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.
4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr LIII/562/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zespołu garażowego. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia 2 stycznia 2019 r.

Data powstania: środa, 12 gru 2018 11:57
Data opublikowania: środa, 12 gru 2018 14:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 09:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 701 razy