BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.36.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2018 r. wpłynął wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Tomasza Surowiec,

przedstawiciela TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV o długości około 270 m wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach o nr geodezyjnych 598, 58/1 oraz na części działki o nr geodezyjnym 216 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 17.12.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 17.12.2018 r.

 

Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 10:26
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 15:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 09:32
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 908 razy