BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.37.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 13.02.2019 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Rafała Drobot,

przedstawiciela Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Elektron S.C.

ul. Odległa 3b

15-159 Białystok

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 37/18/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej z istniejącą siecią napowietrzną na działkach o nr geodezyjnych 236, 237/3, 129/1, 130, 131/3 położonych w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pietrzyki.

 

 

Data powstania: czwartek, 14 lut 2019 14:13
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2019 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2019 08:14
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 770 razy