BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Pisz , dnia 09-12-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul.Okopowa 4/14
2. Numer działki : 400/1
3. Powierzchnia działki : 447 m2
4. Numer księgi wieczystej: 14913
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 14 , o powierzchni użytkowej 18,64m2 ,składający się z
1 pokoju z aneksem kuchennym ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na IV piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Okopowej nr 4 .
Do lokalu mieszkalnego nr 14 należy jedna piwnica oznaczona nr 14 o pow. 3,15m2.
Budynek mieszkalny składa się z 32 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1.675,20m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 17.610,-zł. (słownie złotych :
siedemnaście tysięcy sześćset dziesięć ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 881,-zł.
(słownie złotych : osiemset osiemdziesiąt jeden ).
Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
7.Cena udziału w działce nr 400/1 wynoszącego 18,64/1675,20 wynosi : 230,-zł
( słownie złotych: dwieście trzydzieści ) + 22% VAT.
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 2,30,- zł. (słownie: dwa złote 30/100 ).
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 58,-zł.(słownie złotych :pięćdziesiąt
osiem ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.06.2005r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 grudnia 2004r.
do dnia 31 grudnia 2004r.


Data powstania: piątek, 10 gru 2004 08:25
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2004 10:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sty 2005 07:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1611 razy