BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numery działek –  cz. 297/4 i cz. 298/37,
Numery KW – OL1P/00013025/9 dla dz. nr 297/4 i OL1P/00013119/5 dla dz. nr 298/37,
Powierzchnia nieruchomości –  76 m²,
Opis nieruchomości – teren  użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 50 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem A13 MW/MN - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia  18 marca 2019 r.

Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 07:39
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 09:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 mar 2019 07:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 541 razy