BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki – cz.518/2,
Numer KW – OL1P/00021799/4,
Powierzchnia nieruchomości – 19 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu – 152 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26.02.2019r. do dnia 19.03.2019r.

Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 08:14
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 09:26
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2019 07:36
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 541 razy