BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Staszica,
Nr działki - dz. nr 1108 o pow. 21 m2
Opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
Nr KW-OL1P/00012877/9,
Cena nieruchomości - 2 580 zł oraz 23 % podatku VAT.


1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
3. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu przy ul. Gizewiusza.
4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem  przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr LIII/566/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zespołu garażowego. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.

Data powstania: piątek, 1 mar 2019 12:18
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 12:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 07:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 910 razy