BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki –  cz. 122,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  14 550 m²,
Opis nieruchomości – teren  użytkowany na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 728 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest na obszarach oznaczonym symbolami: B-22 KDL – tereny dróg klasy L, B-23 KDL – tereny dróg klasy L, B-13 KW – tereny komunikacji wodnej, B-6 U – teren zieleni parkowej z dominantą architektoniczną, B-7 U – teren sportu i rekreacji, B-26KX – ciągi pieszo-jezdne piesze, B-27KX – ciągi pieszo-jezdne i piesze, B-8US/UT – tereny zabudowy rekreacyjnej i, usługowej i turystycznej, B-4ZP – tereny zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 marca 2019 r. do dnia  22 marca 2019 r.


Data powstania: piątek, 1 mar 2019 13:02
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 13:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 07:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 608 razy