BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2019.TP

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 26.02.2019r. wpłynęło pismo Pana Tomasza Surowiec, przedstawiciela TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, dotyczące zmiany wniosku złożonego dnia 05.02.2019r. (zmienionego w dniu 12.02.2019r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 12, 14/77, 11/2, 10/4, 10/1, 9, 8/1, 7/6, 7/5, 29, 27/4, 27/5, 30, 32/8, 32/9, 32/1, 34/4, 34/14, 34/10, 34/9, 34/8, 35/2 położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz, poprzez dodanie do przebiegu planowanej inwestycji działek o nr geodezyjnych 33, 34/3, 34/13, 34/12, 34/17, 34/15 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.03.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 04.03.2019r.

Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2019 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2019 10:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 mar 2019 07:36
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 894 razy