BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.10.2019.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.03.2019 r. wpłynął wniosek

 

Gminy Pisz

Urząd Miejski w Piszu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych 1696 (ul. Grabowa), 1697 (ul. Sosnowa), 1738 (ul. Brzozowa), 1739 (ul. Topolowa), 1713 (ul. Dębowa), 1786 (Jaworowa), położonych w obrębie Pisz 1.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 06.03.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 06.03.2019r.