BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1670N droga krajowa nr 58 (Pisz) – Rybitwy - droga krajowa nr 58 (Kaliszki).

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 08:08
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 10:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 mar 2019 07:38
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 772 razy