BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Pisz , dnia 10-12-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul.Klementowskiego 4/2
2. Numer działki : 231/5
3. Powierzchnia działki : 156 m2
4. Numer księgi wieczystej: 26675
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 48,18m2 ,składający się z
dwóch pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 4 .
Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy 1 piwnica oznaczona nr 2 o powierzchni 12,17m2
Budynek mieszkalny składa się z 4 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 277,82m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony,
-udział w działce nr 231/5 o powierzchni 156m2 wynoszący 60,35/277,82.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 231/5 o
powierzchni 156m2 wynoszącym 60,35/277,82 )- 42.930,-zł. (słownie złotych :
czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.147,-zł.
(słownie złotych : dwa tysiące sto czterdzieści siedem ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy .
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
11.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.06.2005r.
12. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
13.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11.12. 2004r.
do dnia 31.12. 2004r.


Data powstania: piątek, 10 gru 2004 15:51
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2004 17:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sty 2005 07:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1618 razy