BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Położenie nieruchomości – obręb Łysonie, gmina Pisz,

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,

Numer działki – 91,

Powierzchnia nieruchomości – 3000 m2,

Numery KW – OL1P/00013683/9,

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 150 zł.

Wadium – 50 zł.

Minimalne postąpienie – 10 zł.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
  2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
  3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
  6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
  7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
  8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
Data powstania: piątek, 8 mar 2019 08:50
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 10:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 kwi 2019 08:19
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 681 razy