BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.2.2019.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 06.03.2019 r. na wniosek

 

Gminy Pisz

Urząd Miejski w Piszu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 2/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej Nr 58 na wysokości miejscowości Szeroki Bór Piski na działkach o numerach geodezyjnych 555/4, 2/45 położonych w obrębie Snopki, gm. Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szeroki Bór Piski.

 

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 10:26
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 10:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 mar 2019 07:25
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 791 razy