BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.13.2019.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11.03.2019 r. wpłynął wniosek

 

Fundacji „ORĘŻ”

ul. Okulickiego 1/93

19-300 Ełk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla strzelnicy sportowej otwartej, fundacji „ORĘŻ” na działce o nr geodezyjnym 18/2 położonej w obrębie Stare Guty oraz na działce o nr geodezyjnym 65/1 położonej w obrębie Kocioł Duży, gm. Pisz. 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 13.03.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach: Stare Guty i Kocioł Duży. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 13.03.2019r.

 

Data powstania: środa, 13 mar 2019 08:15
Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 08:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 kwi 2019 07:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1317 razy