BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Uściany, gmina Pisz,
Numer działki – 126/4,
Numer KW – OL1P/00013515/1,
Powierzchnia nieruchomości – 15 100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                           

Roczna wysokość czynszu – 755 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 336 przeznaczona jest pod projektowaną oczyszczalnię ścieków.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.03.2019r. do dnia 04.04.2019r.

 

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 11:21
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 12:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 kwi 2019 07:46
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 599 razy