BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór

na podinspektora w Samodzielnym stanowisku pracy ds. Współpracy z Mediami w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,   

 

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.     jest obywatelem  polskim,

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.     nie  była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5.     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

6.     posiada co najmniej trzyletni staż pracy.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1.   umiejętność pracy w zespole,

2.     znajomość obsługi komputera,

3.     dyspozycyjność,

4.     praktyczna znajomość programów graficznych( Corel Draw, Corel Photoshop )

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1)   Prowadzenie polityki informacyjnej Burmistrza,

2)   Organizowanie dziennikarzom kontaktu z kierownictwem Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,

3)   Upowszechnianie informacji o działalności Gminy i Urzędu,

4)   Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,

5)   Przygotowywanie sprostowań prasowych,

6)   Udzielanie odpowiedzi do prasy,

7)   Redagowanie i administrowanie strony internetowej www.pisz.pl, prowadzenie profilu Urzędu na portalach społecznościowych oraz aplikacji mobilnej,

8)   Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem ogłoszeń, anonsów, nekrologów itp. w prasie,

9)   Sporządzanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń związanych z Urzędem i Gminą oraz jej jednostkami podległymi,

10)  Bieżące wprowadzanie i aktualizowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakresie swojej działalności,

12)  Prowadzenie centrum dokumentacji prasowej, zarządzania bazami danych: mediów ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych, samorządów, posłów, senatorów, eurodeputowanych, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i środowiskowych oraz szkół wyższych i jednostek naukowo – badawczych,

 

V. Informacja o warunkach pracy:

Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
Wymiar czasu pracy - pełny,
Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm. ), wynosi więcej niż 6%.                                                                                                 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
curriculum vitae,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji  i po jej zakończeniu.

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor WM” lub przesłać listem, w terminie do dnia 27.03.2019r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17.

 

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Urząd Miejski

w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,

3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

4.Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przechowywane będą przez okres 5 lat,

5.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

8. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 14:59
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 15:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2019 07:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1625 razy