BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,
Numery działek – cz. 28/3 i dz. 28/4,
Numer KW – OL1P/ 00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  13 072 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 654 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-22ZP – tereny zieleni parkowej i ciągu spacerowego, C-41 KS – tereny parkingów, C-17 US i C-18 US – tereny sportowo – rekreacyjne, C-56 KX i C-57 KX – tereny ciągów pieszo – jezdnych, C-36 U – teren projektowanej zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 marca 2019 r. do dnia  10 kwietnia 2019 r.


Data powstania: środa, 20 mar 2019 07:58
Data opublikowania: środa, 20 mar 2019 09:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 kwi 2019 07:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 620 razy