BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Nr XXII/246/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2019 r. do 23.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 63/ w godzinach 11oo – 13oo.

 

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 23.04.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju Nr 63.

            Uwagi do projektu w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12– 200 Pisz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2019 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm./, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

            Zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone są informacje o następujących dokumentach:

  • projekcie w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Ponadto, informuję, że z obwieszczeniem o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy, będzie można zapoznać się na stronie www.pisz.pl/bip w dniach 01.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

 

 

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 mar 2019 10:31
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2019 10:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 maj 2019 08:23
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1078 razy