BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu Uchwały Nr IV/52/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki.

Wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

             Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, w pokoju numer 63. Zainteresowani mogą składać do Burmistrza Pisza uwagi i wnioski do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.  Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. 

 

Uwagi i wnioski złożone po dniu 15 kwietnia 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Pisza.

Data powstania: piątek, 22 mar 2019 10:33
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2019 10:35
Data przejścia do archiwum: środa, 17 kwi 2019 07:22
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1054 razy