BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Dzierżawa terenu pod budowę trafostacji
Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Olsztyńska
Numer działki: 111 (część)
Numer KW: 13119
Powierzchnia nieruchomości: 48 m2
Opis nieruchomości: teren pod budowę stacji trafo
Roczna wysokość czynszu: 96 zł + 22% VAT

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz nieruchomość stanowi teren zakładu gazowniczego z trafostacją. Z uwagi na potrzebę modernizacji ulicy Olsztyńskiej konieczna jest likwidacja trafostacji istniejącej.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na okres 3 lat.

2. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla
Zakładu Energetycznego S.A. Białystok

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202
0006 0277 lub w kasie Urzędu.

4. Stawka rocznego czynszu dzierżawnego nie może być mniejsza niż minimalna
stawka tego czynszu określona w obowiązującym na dzień naliczenia zarządzeniu
Burmistrza Pisza w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego i miesięcznego
czynszu dzierżawnego.

5. Sposób wykorzystania i zagospodarowania gruntu musi być zgodny z decyzją o
warunkach zabudowy.

6. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.
od 13.12.2004 r. do 03.01.2005 r.
Data powstania: poniedziałek, 13 gru 2004 09:39
Data opublikowania: poniedziałek, 13 gru 2004 09:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sty 2005 07:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1730 razy