BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Pisz

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Pisz,

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Gdańska,
Numery działek –  298/38 i 298/39,
Numer KW – OL1P/00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 58 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę dwustanowiskowego garażu murowanego,

Cena wywoławcza nieruchomości – 6.982 zł + 23% VAT,

Wadium – 700 zł.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 9 maja 2019r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.
 2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości ujawnione są cztery ograniczone prawa rzeczowe, związane z innymi nieruchomościami.
 3. Dostęp ww. nieruchomości do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej działkę nr 298/40, polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 298/38 i 298/39. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowi kwotę 334 zł oraz 23% podatku VAT, które nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
 1. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
 2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na ww. nieruchomość zostały wydane decyzje Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2012r. o nr 165/10/11/12 i 166/10/11/12 o warunkach zabudowy na budowę budynków garażowych.
 3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 4. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
 6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 7. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
 8. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeśli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
 9. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, najpóźniej do dnia 6 maja 2019r. podając nr nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przysługuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: piątek, 29 mar 2019 12:48
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 maj 2019 08:38
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 753 razy