BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6720.2.2016

o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm./, zawiadamiam, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od dnia udostępnienia projektu w/w zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z zaopiniowaniem przedłożonego projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 7 grudnia 2018 r., znak: WSTŁ.610.52.2018.BT uzgodnił projekt w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 1 kwi 2019 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 1 kwi 2019 12:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 kwi 2019 07:50
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 837 razy