BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Długa,
Numer działki – 1824,
Numer KW – OL1P/00022783/6,
Powierzchnia nieruchomości – 3767 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            

Czynsz za cały okres dzierżawy  – 188 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 17 ZP – teren zieleni parkowej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczaćw terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.03.2019r. do dnia 19.04.2019r.
Data powstania: czwartek, 4 kwi 2019 08:32
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2019 08:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 kwi 2019 07:48
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 562 razy