BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.3.2019.TP

Obwieszczenie o możliwości sprzeciwu przed zawieszeniem postępowania

 

W dniu 03.04.2019 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, z upoważnienia której działa Pan Paweł Szymczyk, przedstawiciel Biura Projektów Elektrycznych EiP, ul. Damroki 95/10, 80-177 Gdańsk, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz- Ruciane – Nida, na linię kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV na działkach o nr geodezyjnych 82/1, 81/12, 36, 37/10, 37/3, 37/7, 37/6, 34/4, 34/3, 34/6, 34/8, 34/31, 40, 34/12, 34/14, 34/16, 34/20, 27/7, 27/6, 27/11, 27/10, 27/17, 27/22, 27/23, 41, 39/1, 27/14, 24/48, 24/49, 5, 39/2, 24/41, 24/24, 24/23, 24/51, 20/2, 18/12, 17/5 położonych w obrębie Pisz 2 oraz na działkach o nr geodezyjnych 1379/3, 1237/2, 238, 239, 1240, 555/4, 2/45 położonych w obrębie Snopki, gm. Pisz. 

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość wniesienia sprzeciwu odnośnie zawieszenia postępowania w ww. sprawie.

            Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia będzie stanowił podstawę do zawieszenia postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.04.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Snopki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 04.04.2019r.

 

Data powstania: czwartek, 4 kwi 2019 09:36
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2019 09:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2019 10:06
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 930 razy